Welkom bij Sjpaspromotion
sjpas veur jonk en oud

Fietsdriedaagse Elsloo 2024 
zaterdag 6, zondag 7 & maandag 8 juli

Zin in een gezellig fietsuitje met het hele gezin? 

Kom dan naar onze jaarlijkse familie Fietsdriedaagse op zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 juli 2024! Vanuit het Maaslandcentrum in Elsloo kunt u via drie prachtige fietstochten de beide Limburgen aan weerszijden van de Maas verkennen.

De Fietsdriedaagse
Stichting Sjpaspromotion organiseert als sinds 2007 jaarlijks de Fietsdriedaagse vanuit Elsloo. Onze tochten, met afstanden van 35km en 50km, zijn geschikt voor jong en oud. Deze tochten, herkenbaar voor de fietsers aan de gele pijlen en bewegwijzering, brengen u op plaatsen waar u wellicht nog nooit bent geweest. Iedere dag kiezen wij voor een andere windrichting en dragen wij er zorg voor dat de tocht weer unieke elementen bevat. Tijdens de rit, waarbij u in de mooiste stukjes Nederlands en Belgisch Limburg komt, verzorgt Sjpaspromotion de rustpost waar u gezellig met andere fietsers een hapje en een drankje kunt nuttigen. Inschrijven is mogelijk bij het Maaslandcentrum in Elsloo op de dag(en) waarop u wilt fietsen.
Informatie

U kunt op alle dagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur inschrijven. Het dagtarief bedraagt € 2,50 per persoon, een driedagenkaart kost slechts € 6,00. Kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Elke dag kunt u kiezen uit routes van twee afstanden: een route van ongeveer 35 kilometer en een verlengde route van ongeveer 50 kilometer. De route van 50 kilometer is door middel van een lus gekoppeld aan de kortere route van 35 kilometer: u kunt dus onderweg beslissen hoe ver u fietst. Ook dit jaar probeert de organisatie er weer voor te zorgen dat de routes uniek zijn ten opzichte van voorgaande jaren.


U ontvangt de route op papier, terwijl er ook volop pijlen zijn opgehangen. Onderweg kunt u pauzeren op door ons verzorgde rustposten waar u iets te eten of te drinken kunt kopen. Zoals u van ons gewend bent is er ieder jaar een tombola met leuke prijzen.

Deelname aan de Fietsdriedaagse is geheel voor eigen risico, onze Algemene Voorwaarden Fietsdriedaagse zijn hierbij van toepassing.

Heel graag tot ziens in het weekend van 6, 7 en 8 juli 2024!


 
Tombola Fietsdriedaagse

Ieder jaar wordt er tijdens de Fietsdriedaagse een tombola georganiseerd met mooie prijzen!
De uitslagen worden tijdens de Fietsdriedaagse gedeeld op deze pagina.

De tombola wordt mede mogelijk gemaakt door:


Daarnaast bedanken wij in het bijzonder,
voor hun hulp bij onze Fietsdriedaagse Elsloo:

Piet Spoed Koerier – Beek
Limpens Elsloo
Nedlin
Elsloo
Maaslandcentrum Elsloo
Gemeente Stein

 


De Fietsdriedaagse in de media:

Fietsdriedaagse 2022: een rapportage van Stein Lokaal

  

Fietsdriedaagse 2021: een rapportage van Stein LokaalAlgemene Voorwaarden Fietsdriedaagse

Onderstaande tekst heeft betrekking op de editie van 2024.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
  ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 2. Organisator: Stichting Sjpaspromotion.
 3. Overeenkomst: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Evenement: het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement: Fietsdriedaagse Elsloo

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk indien de Deelnemer op de dag waarop het Evenement gehouden wordt hij het daartoe strekkende inschrijfformulier in ontvangst heeft genomen, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan, indien hij een startnummer heeft ontvangen en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
 3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. 
 4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden of stil te leggen. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden of stil te leggen doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement en/of terugbetaling van het inschrijfgeld.


Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 
 4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid.

 


Artikel 4: Portretrecht en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Ten tijde van het Evenement maakt de Organisator mogelijk beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Sinds 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van toepassing.

 1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Meer informatie over de privacywetgeving en de AVG vindt u terug op Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 5: Slotbepaling

 1. Door deelname aan het Evenement verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het in de Algemene Voorwaarden Fietsdriedaagse genoemde.